Για τον ορθό έλεγχο της ευρυζωνικής ταχύτητας, επιβάλλεται όπως οι μετρήσεις γίνονται σε διαφορετικές ώρες εντός της ημέρας και με τη χρήση υπολογιστή που συνδέεται απευθείας στον αποδιαμορφωτή (modem) της ευρυζωνικής σύνδεσης με καλώδιο Ethernet. Η θύρα του υπολογιστή είναι ενδεδειγμένο να υποστηρίζει ταχύτητες μέχρι 1 Gbps. Οι μετρήσεις που θα ληφθούν από ασύρματο δίκτυο (WiFi) δεν θα αποτελούν στοιχεία για χαρακτηρισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς οι ασύρματες συνδέσεις περιορίζουν την απόδοση της σύνδεσης.

Πριν από την έναρξη της μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι δε γίνεται χρήση της ευρυζωνικής σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, torrents κλπ.) του τοπικού σας δικτύου. Η δικτυακή κίνηση που προκαλείται από άλλες πηγές μετάδοσης ή λήψης δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη μέτρηση.

Εάν δεν είστε σίγουρος εάν γίνεται χρήση του δικτύου από άλλες συσκευές, το καλύτερο είναι να αποσυνδέσετε όλες τις ενσύρματα συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων περιφερειακών (routers, switches, accesspoints, κ.ο.κ.), από τον αποδιαμορφωτή. Για να είστε σίγουρος ότι δε γίνεται χρήση μέσω WiFi μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το WiFi του αποδιαμορφωτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την απενεργοποίηση του WiFi του αποδιαμορφωτή σας, μπορείτε να αποταθείτε στη Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας μας στο τηλέφωνο 130.

Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τρείς (3) διαδοχικές μετρήσεις ανά δεκαπέντε λεπτά εντός μίας ώρας μέσω του εργαλείου cyNettest. Το εργαλείο cyNettest είναι το Σύστημα Εκτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων το οποίο αναπτύχθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ και το οποίο δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να πραγματοποιούν μετρήσεις και να αξιολογούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών τους συνδέσεων. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στον επίσημο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΓΕΡΗΕΤ http://www.ocecpr.org.cy/el/content/cynettest-systima-ektimisis-poiotitas-eyryzonikon-syndeseon.

Σημειώνουμε επίσης τα εξής όσον αφορά τις μετρήσεις ταχυτήτων:

  1. Οποιαδήποτε μέτρηση θεωρείται ότι είναι αντιπροσωπευτική της ταχύτητας που έχει ο χρήστης για περίοδο 15 λεπτών κάθε φορά.
  2. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία μέτρηση εντός της ίδιας περιόδου 15 λεπτών, τότε ισχύει η πιο ψηλή μέτρηση.
  3. Για σκοπούς υπολογισμού της συνήθους ταχύτητας, για οποιαδήποτε περίοδο 15 λεπτών, για την οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέτρηση, θεωρείται ότι μετρά η μέγιστη ταχύτητα, εκτός και εάν η Εταιρεία επιβεβαιώσει ρητά ότι ίσχυε πιο χαμηλή ταχύτητα.
  4. Οποιαδήποτε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας υπάρχει διακοπή στην παροχή της ευρυζωνικής σύνδεσης λόγω τεχνικής βλάβης του δικτύου ή του εξοπλισμού ή για άλλον λόγο, όπως εργασίες στο δίκτυο ή διακοπή ρεύματος, δεν συνυπολογίζεται στον υπολογισμό της συνήθους ταχύτητας.

Οποιοσδήποτε συνδρομητής δικαιούται να υποβάλει παράπονο στην Εταιρεία εάν για τρείς (3) συνεχόμενες μέρες δεν απολαμβάνει το 80% της συνήθους ταχύτητας για περίοδο λιγότερη των 12 ωρών εντός του εικοσιτετράωρου ή το 80% της ελάχιστης ταχύτητας ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει το δικό της συνεργείο για διενέργεια μετρήσεων με δικό της εξοπλισμό μέσω της σύνδεσης του συνδρομητή. Ο συνδρομητής είναι υπόχρεος να συγκατατεθεί και να διευκολύνει την Εταιρεία να προβεί στις δέουσες μετρήσεις, σε ώρες που είναι παρόμοιες με αυτές για τις οποίες ο συνδρομητής έχει υποβάλει παράπονο.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου, έχει με καλή πίστη επικοινωνήσει ή έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον συνδρομητή για τη διευθέτηση επί τόπου επίσκεψης για τη διενέργεια μετρήσεων και αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό λόγω υπαιτιότητας ή αδυναμίας του συνδρομητή, τότε το συγκεκριμένο παράπονο θεωρείται άκυρο.

Σε περίπτωση πέραν των δύο παραπόνων για μειωμένη ταχύτητα εντός περιόδου 12 μηνών από τον ίδιο συνδρομητή, όταν τα πρώτα δύο παράπονα έχουν επιβεβαιωθεί μετά από επιτόπου μετρήσεις της Εταιρείας ότι δεν ευσταθούν, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε χρέωση, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της, για οποιεσδήποτε περαιτέρω επιτόπου επισκέψεις για μέτρηση ταχύτητας, κατά τις οποίες δεν διαπιστώνεται οποιοδήποτε πρόβλημα.

Δείτε εδώ τον ισχύων τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

Μενού